Kto sme

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť: Ing. Jakub Ruman, Zelená 3739/9, 036 01 Martin IČO: 54320909 (ďalej len ,,Jakub Ruman”).

Aké osobné údaje spracúvame?

Aby sme sa s vami mohli spojiť ohľadom vašej objednávky, ako aj samotnej evidencie zákazníka a následnej fakturácie, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo, adresa, číslo účtu a v neposlednom rade po vykonaní našich služieb vlastníme aj vaše fotografie.

Pri informáciách, ktoré od Vás získavame priamo, bude ich zhromažďovanie zjavné z kontextu, v súvislosti s ktorým údaje poskytujete. Napríklad:

  • keď si od nás napríklad prostredníctvom kontaktného formulára objednávate naše služby, poskytujete nám svoje meno, kontaktné údaje, údaje k uskutočneniu platby a vystaveniu faktúry a názov/označenie služby, ktoré ste si vybrali, tak, aby sme mohli splniť Vašu objednávku;

  • ak si dohodneme osobné stretnutie za účelom našej spoločnej spolupráce, môžeme od Vás získavať informácie v rozsahu: meno a kontaktné údaje.

Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky sa všeobecne týkajú:

  • podrobností o Vašich e-mailoch alebo telefonátoch (napr. množstvo, čas a dĺžka trvania);

  • Vášho zariadenia (napr. Vaša IP adresa alebo unikátny identifikátor zariadenia, údaje o polohe, podrobnosti o súboroch cookie, ktoré sme prípadne na Vašom zariadení uložili).

Informácie, ktoré získavame od tretích strán, sú vo všeobecnosti obmedzené iba na verejne prístupné informácie z Vášho profilu (ako sú Vaše preferencie a záujmy) napríklad z verejných príspevkov na sociálnych sieťach.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v prvom rade za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o našich službách a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie, akým je e-mailová komunikácia, sociálne siete, alebo telefonicky. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorých z tých spôsobov:

  • e-mailom na: ruman.jakub@gmail.com

  • začiarknutím príslušných okienok pri odoslaní žiadosti o bližšie informácie alebo záväznej objednávke našich služieb

Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracovávaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

  • zaslaním oznámenia na mail ruman.jakub@gmail.com

  • zaslaním oznámenia na adresu Ing. Jakub Ruman, Zelená 3739/9, 036 01 Martin

  • začiarknutím príslušných okienok pri odoslaní žiadosti o bližšie informácie alebo záväznej objednávke našich služieb

Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Informácie o Vás budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelov, na ktoré boli informácie získané. Po naplnení účelov budú informácie vymazané. Doba uchovania informácií sa môže líšiť v závislosti od účelu, pre ktorý boli získané. Upozorňujeme, že za určitých okolností máte právo žiadať výmaz informácií. Vezmite prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch máme aj zákonnú povinnosť uchovávať informácie napríklad na daňové, alebo účtovné účely.

  • Účtovníctvo

   • Účtovné doklady sa uchovávajú podľa zákona po dobu 10 rokov.

  • Evidencia reklamácií

   • Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácií sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

  • Marketing

   • Údaje sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

Sprístupňovanie osobných údajov klienta bez súhlasu klienta

Na základe zákona a na účel plnenia právnych povinností Jakub Ruman, a teda bez súhlasu klienta, sú osobné údaje odovzdávané predovšetkým:

  • príslušným orgánom štátnej správy na účel plnenia ich povinností a na účely výkonu rozhodnutí; ide predovšetkým o poskytnutie osobných údajov zákazníkov súdom, orgánom činným v trestnom konaní, správcom dane, finančnému arbitrovi, Ministerstvu financií SR, orgánom sociálneho zabezpečenia, súdnym exekútorom atď.;

  • iným poskytovateľom platobných služieb, ak je to nevyhnutné z dôvodu predchádzania podvodom v oblasti platobného styku, ich vyšetrovania alebo odhaľovania a pod.

Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na:

Meno a priezvisko: Ing. Jakub Ruman

E-mail: ruman.jakub@gmail.com

Tel.č.: +421 917 070 279

Nie ste spokojní?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na e-mail ruman.jakub@gmail.com. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

Ako zabezpečujeme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické opatrenia.

Všetky osobné údaje sú na zabezpečených diskoch a prístup k nim je len pre obmedzenú skupinu užívateľov.

Cookies

  • Na skvalitnenie starostlivosti o zákazníkov sú na internetových stránkach www.jakubruman.sk používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré slúžia na rozpoznanie počítača zákazníka pri jeho komunikácii so spoločnosťou Jakub Ruman  prostredníctvom internetových stránok Jakub Ruman a k následnému využitiu niektorých funkcií týchto internetových stránok.

  • Cookies sú ukladané ku zákazníkovi prostredníctvom internetového prehliadača na jeho pevný disk. Ukladanie vybraných cookies prebieha vždy len na základe súhlasu zákazníka s tým, že ukladanie cookies môže klient kedykoľvek odmietnuť, a to v rámci nastavení internetového prehliadača. Určité služby Jakub Ruman však môžu vyžadovať ukladanie určitých iných typov cookies a v prípade odmietnutia ich ukladania nebude zákazník môcť takéto služby využívať.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť ku dňu 31.01.2024.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.